Algemene voorwaarden

Shapelifters biedt verschillende services en diensten aan particuliere en zakelijke klanten. Voor beide klanten zijn andere algemene voorwaarden van toepassing. Klik op de onderstaande links om direct naar de algemene voorwaarden te gaan die voor jou van toepassing zijn.

Algemene voorwaarden Particulieren

Versie 2: 6-11-2022

 

Artikel 1: Algemeen & Definities

Shapelifters (KvK 67058590) gevestigd aan Rondweg 5, 6515 AS te Nijmegen (Oosterhout) is een eenmanszaak die tot doel heeft het exploiteren van sportscholen en/of sportlocaties. Shapelifters is een dienstverlener gericht op het hoofdzakelijk geven van personal coaching en training aan haar particulere en zakelijke klanten op verschillende werkgebieden, zoals voeding, sport, beweging, lifestyle en gezondheid.

Shapelifters fungeert naast Opdrachtnemer voor de klant ook als Opdrachtgever voor zelfstandigen (ZZP’ers) en besteed haar werk hierdoor (deels) uit, waardoor de werkzaamheden eveneens door derden zelfstandig op eigen wijze in opdracht van Shapelifters kunnen worden uitgevoerd. Zodra u als particuliere klant het lidmaatschapsovereenkomst aangaat, wordt u een lid van Shapelifters.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Shapelifters en een lid waarop Shapelifters deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2     De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Shapelifters, voor de uitvoering waarvan door Shapelifters en derden dienen te worden betrokken.

2.3     Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de zelfstandigen in opdracht van Shapelifters.

2.4     Shapelifters is gerechtigd de op de overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Shapelifters zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast.

2.5     Indien het lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht gaan. De opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk door Shapelifters te zijn ontvangen.

  • Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1     Het lid is bekend dat hij/zij een overeenkomst aangaat voor de afgesproken contractduur (vermeld bij het traject) met ingangsdatum vanaf de eerste afgesproken training/les of coachingsgesprek.

3.2     Het lid is bekend met de maximale duur van het gekozen traject en maximale uitlooptijd van 2 extra maanden (8 weken) per traject, tenzij anders schriftelijk overeengekomen voorgaand bij de intake met de trainer en Shapelifters.

3.3     Indien de duur van een traject en de uitlooptijd van 2 maanden overschreden zijn vervalt de overeenkomst en verloopt de geldigheid op alle resterende openstaande lessen van het betreffende traject.

3.4     Het lid heeft de mogelijkheid om een trainer (zelfstandige) zelf uit te kiezen indien dit beter aansluit op bijvoorbeeld persoonlijke voorkeur, doel en/of expertise, en kan ten alle tijden wisselen van trainer zonder kosten binnen Shapelifters.

3.5     De overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

3.6     Shapelifters heeft het recht om bij een nieuwe overeenkomst naar identificatie te vragen.

3.7     Het lid dient vooraf de trainingen en afspraken bij Shapelifters via de app Virtuagym, (https://shapelifters.virtuagym.com) of eigen trainer in te plannen.

Artikel 4: Tarieven en betaling

4.1     De tarievenlijst van Shapelifters worden via de website en/of via de mail van Shapelifters aan het lid verstrekt. Shapelifters kan van deze tarieven afwijken bij het opstellen van een persoonlijke offerte.

4.2     De vermelde bedragen op de tarievenlijst zijn inclusief BTW.

4.3     De vermelde bedragen op de tarievenlijst en offertes zijn exclusief andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.4     Shapelifters is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen.

4.5     De betaling verloopt via een bankoverschrijving of automatische afschrijving, afhankelijk van de gekozen betalingsvorm door het lid die met de intake is vastgesteld.

4.6     Het lid ontvangt een totaal factuur of een automatische afschrijving per vier weken elke eerste week van de maand tot einde van het traject.

4.7     Betaling van de factuur dient zonder opschorting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij aan het lid een wettelijke bevoegdheid tot opschorting/verrekening toekomt.

4.8     Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van het lid.

4.9     Indien tijdige betaling uitblijft is Shapelifters steeds bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens het lid.

4.10   Het lid is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met Shapelifters, ook in gevallen waarin het lesgeld door een derde partij wordt voldaan.

4.11   Shapelifters is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%.

Artikel 5: Aanbiedingen en offertes

5.1     Alle offertes en aanbiedingen van Shapelifters zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

5.2     Shapelifters kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien het lid redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.3     Een samengestelde prijsopgave verplicht Shapelifters niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 6: Annulering van afspraken 

6.1     Indien het lid de geplande afspraak niet kan bijwonen, om welke reden dan ook, dient het lid zich tijdig af te melden. Het afmelden dient maximaal 24 uur voor aanvang van de de training plaats te vinden. De afmelding dient telefonisch, per e-mail of whatsapp aangegeven te worden aan de eigen trainer.

6.2     Indien de afmelding niet tijdig wordt doorgeven wordt deze volledig in rekening gebracht.

6.3     Bij sprake van overmacht is Shapelifters op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van afspraken.

6.4     Het lid begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1     Shapelifters verleent haar diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of strekking van de overeenkomst daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Shapelifters zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij niet instaan voor het behalen van de resultaten die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen.

7.2     Shapelifters en haar zelfstandigen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid.

7.3     Shapelifters is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan of bij het lid is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Shapelifters geleverde zaken en/of diensten.

7.4     Shapelifters is niet aansprakelijk voor schade aan, diefstal of verlies van eigendommen van het lid.

7.5     Het lid bevestigt bij accepteren van deze algemene voorwaarden dat hij in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat hij geen medische indicatie heeft of medicatie gebruikt die gelden als een contra indicatie om aan de diensten van Shapelifters te mogen deelnemen.

7.6     Het lid is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen en opvolgen van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie.

7.7     Shapelifters is in de hiervoor genoemde gevallen uitsluitend aansprakelijk indien sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Shapelifters.

7.8     Shapelifters is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens het lid verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.

Artikel 8: Beëindiging overeenkomst

8.1     De overeenkomst eindigt van rechtswege bij het verstrijken van de afgesproken trajectduur en uitlooptijd van 2 maanden.

8.2     Indien het lid de overeenkomst vroegtijdig wilt beëindiging dient het lid dit schriftelijk aan Shapelifters aan te kondigen via info@shapelifters.com.

8.3     Shapelifters zal na het ontvangen van de opzegging, binnen 5 werkdagen een digitale ontvangst bevestiging verstrekken.

8.4     Shapelifters kan de overeenkomst per direct beëindigen indien:

  • Het lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
  • Indien het geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het lid;
  • Indien het lid de huisregels niet naleeft of er sprake is van ongewenst en/of ongepast gedrag.

8.5     Indien Shapelifters tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

8.6     Indien de ontbinding aan het lid toerekenbaar is, is Shapelifters gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

8.7     Indien het lid vroegtijdig tot een ontbinding van overeenkomst overgaat wanneer er voor een bepaalde periode contractueel is overeengekomen, heeft het lid geen recht op restitutie van betalingen.

8.8     Indien het lid een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan, ontvangen kortingen en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan het lid in rekening worden gebracht.

8.9     Indien het lid zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Shapelifters gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl het lid, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.


Artikel 9: Overdracht

9.1     Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Shapelifters, zal Shapelifters in overleg met het lid zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan het lid toerekenbaar is.

9.2     Indien de overdracht niet mogelijk is wordt de overeenkomst ontbonden. Reeds teveel betaalde kosten door het lid zullen worden gerestitueerd. Dit tenzij de opzegging aan het lid toerekenbaar is.

9.3     Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Shapelifters extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan het lid in rekening gebracht. Het lid is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Shapelifters anders aangeeft.

 

Artikel 10: Overmacht

Indien Shapelifters wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Shapelifters niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds teveel betaalde kosten door het lid zullen worden gerestitueerd.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

Shapelifters behoud zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem gehanteerde werkwijzen en methoden, beschikbaar gestelde inhoud, waaronder maar niet beperkt tot opdrachten, workshops, voedingsplannen, workouts, programmatuur, alsook op de door hen gevoerde beeldmerken en merknamen. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een wijze die verder gaat dan het gebruik van die goederen zoals de overeenkomst daarin voorziet.

Artikel 12: Privacy

Shapelifters verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming Persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden die in bijlage 1 nader zijn omschreven of te vinden op de website.

Artikel 13: Informatieverplichting 

13.1   Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Shapelifters te worden doorgegeven.

13.2   Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Shapelifters kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan de betreffende lid.

Artikel 14: Huisregelement

14.1   Het lid is bekend met de door Shapelifters en werklocatie gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de sportschool, staan vermeld op de website van Shapelifters en zijn te vinden in dit document als bijlage 2. Shapelifters, haar zelfstandigen en het lid zijn verplicht deze huisregels na te leven.

14.2   Shapelifters kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

Slotbepalingen:

Op alle door Shapelifters gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

Algemene voorwaarden zakelijk

Versie 2: 6-11-2022

 

Artikel 1: Algemeen & Definities

Shapelifters (KvK 67058590) gevestigd aan Rondweg 5, 6515 AS te Nijmegen (Oosterhout) is een eenmanszaak die tot doel heeft het exploiteren van sportscholen en/of sportlocaties. Shapelifters is een dienstverlener gericht op het hoofdzakelijk geven van personal coaching en training aan haar particulere en zakelijke klanten op verschillende werkgebieden, zoals voeding, sport, beweging, lifestyle en gezondheid.

Shapelifters fungeert naast Opdrachtnemer voor de klant ook als Opdrachtgever voor zelfstandigen (ZZP’ers) en besteed haar werk hierdoor (deels) uit, waardoor de werkzaamheden eveneens door derden zelfstandig op eigen wijze in opdracht van Shapelifters kunnen worden uitgevoerd. De zakelijke klant evenals de medewerkers van de organisatie worden in dit document verder omschreven als opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere zakelijke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Shapelifters en de Opdrachtgever waarop Shapelifters deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2     De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Shapelifters, voor de uitvoering waarvan door Shapelifters en derden dienen te worden betrokken.

2.3     Shapelifters is gerechtigd de op de overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Shapelifters zal de Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast.

2.4     Indien de Opdrachtgever een voor hem of organisatie nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht gaan. De opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk door Shapelifters te zijn ontvangen.

  • Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

Artikel 3: Offertes en overeenkomst

3.1     Door ondertekening van de overeenkomst met Shapelifters verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en ermee akkoord gaat.

3.2     Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door Shapelifters zijn persoonlijk gericht aan opdrachtgever of offerteaanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Shapelifters, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.

3.3     Shapelifters is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

3.4     De Opdrachtgever is bekend dat er een overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur (vermeld bij de offerte & factuur).

3.5     De overeenkomst is strikt persoonlijk en/of organisatie gebonden en niet overdraagbaar aan derden.

3.6     Shapelifters zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen zelf uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Shapelifters het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4: Tarieven en betaling

4.1     De offerte omvat een schatting van de totaalprijs die de Opdrachtgever betaald in één keer of maandelijks t/m het einde van de duur van de overeenkomst.

4.2     De vermelde bedragen op de offertes en facturen zijn exclusief BTW.

4.3     De vermelde bedragen op de offertes zijn exclusief andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.4     Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.5     Alle extra kosten en uren die Shapelifters maakt voor de Opdrachtgever die ter behoeve van de uitvoering van de dienstverlening nodig zijn en niet vermeld staan in de offerte, worden naast de offerteprijs apart gefactureerd en zijn in zijn geheel voor de Opdrachtgever.

4.6     Shapelifters draagt ten alle tijden de zorg om de offerteprijs zoveel mogelijk te waarborgen. Shapelifters zal zover er rekening mee kan worden gehouden, de Opdrachtgever tijdig op de hoogte houden en verantwoorden van bijkomende kosten. Shapelifters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten buiten de offerte prijs.

4.7     Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Shapelifters en is de Opdrachtgever verplicht om het werk van Shapelifters volgens afspraak te honoreren.

4.8     Betaling van de factuur dient zonder opschorting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij aan de Opdrachtgever een wettelijke bevoegdheid tot opschorting/verrekening toekomt.

4.9     Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, krijgt u een herinnering. Is het verschuldigde bedrag dan nog niet voldaan, dan wordt door Shapelifters een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

4.10   Indien tijdige betaling uitblijft is Shapelifters steeds bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens de Opdrachtgever.

 

Artikel 5: Aanbiedingen en offertes

5.1     Alle offertes en aanbiedingen van Shapelifters zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

5.2     Shapelifters kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.3     Een samengestelde prijsopgave verplicht Shapelifters niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 6: Annulering van afspraken

6.1     Indien de Opdrachtgever de geplande afspraak niet kan bijwonen, om welke reden dan ook, dient de Opdrachtgever tijdig af te melden. Het afmelden dient 24 uur voor aanvang van de afspraak plaats te vinden. De afmelding dient telefonisch, per e-mail of whatsapp aangegeven te worden aan Shapelifters.

6.2     Indien de afmelding niet tijdig wordt doorgeven wordt deze volledig in rekening gebracht.

6.3     Bij sprake van overmacht is Shapelifters op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van afspraken.

6.4     De Opdrachtgever begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid 

7.1     Shapelifters verleent haar diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of strekking van de overeenkomst daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Shapelifters zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij niet instaan voor het behalen van de resultaten die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen.

7.2     Shapelifters en haar zelfstandigen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de Opdrachtgever.

7.3     Shapelifters is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan of bij de Opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Shapelifters geleverde zaken en/of diensten.

7.4     Shapelifters is niet aansprakelijk voor schade aan, diefstal of verlies van eigendommen van de Opdrachtgever.

7.5     De opdrachtgever bevestigt bij accepteren van deze algemene voorwaarden dat leden die deelenemen aan het traject in een goede lichamelijke conditie verkeren en dat er geen medische indicaties zijn of medicatie gebruik die gelden als een contra indicatie om aan de diensten van Shapelifters te mogen deelnemen.

7.6     De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen en opvolgen van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie.

7.7     Shapelifters is in de hiervoor genoemde gevallen uitsluitend aansprakelijk indien sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Shapelifters.

7.8     Shapelifters is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens de Opdrachtgever verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.

7.9     Voor zover Shapelifters bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Shapelifters op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Shapelifters of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Shapelifters.

7.10   In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Shapelifters slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Shapelifters voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 

Artikel 8: Beëindiging overeenkomst

8.1     De overeenkomst eindigt van rechtswege bij het verstrijken van de afgesproken trajectduur.

8.2     Indien de Opdrachtgever de overeenkomst vroegtijdig wilt beëindiging dient de Opdrachtgever dit schriftelijk aan Shapelifters aan te kondigen via info@shapelifters.com.

8.3     Shapelifters zal na het ontvangen van de opzegging, binnen 5 werkdagen een digitale ontvangst bevestiging verstrekken.

8.4     Shapelifters kan de overeenkomst per direct beëindigen indien:

  • De Opdrachtgever niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
  • Indien het geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van de Opdrachtgever;
  • Indien (leden van de) Opdrachtgever de huisregels niet naleeft of er sprake is van ongewenst en/of ongepast gedrag.

8.5     Indien Shapelifters tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

8.6     Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Shapelifters gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

8.7     Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8.8     Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Shapelifters gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 9: Overdracht

9.1     Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Shapelifters, zal Shapelifters in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

9.2     Indien de overdracht niet mogelijk is wordt de overeenkomst ontbonden. Reeds teveel betaalde kosten door de Opdrachtgever zullen worden gerestitueerd. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

9.3     Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Shapelifters extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Shapelifters anders aangeeft.

 

Artikel 10: Overmacht

Indien Shapelifters wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Shapelifters niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds teveel betaalde kosten door de Opdrachtgever zullen worden gerestitueerd.

 

Artikel 11: Intellectuele eigendom

Shapelifters behoud zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem gehanteerde werkwijzen en methoden, beschikbaar gestelde inhoud, waaronder maar niet beperkt tot opdrachten, workshops, voedingsplannen, workouts, programmatuur, alsook op de door hen gevoerde beeldmerken en merknamen. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een wijze die verder gaat dan het gebruik van die goederen zoals de overeenkomst daarin voorziet.

 

Artikel 12: Privacy

Shapelifters verwerkt de bedrijfs- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming Persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden die in bijlage 1 nader zijn omschreven of te vinden op de website. Shapelifters zal geen persoonlijke en bedrijfs gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat.

 

Artikel 13: Informatieverplichting

13.1   Veranderingen in de zakelijke situatie van de Opdrachtgever (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Shapelifters te worden doorgegeven.

13.2   Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Shapelifters kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan de Opdrachtgever.

 

Artikel 14: Huisregelement

14.1   Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van één van de werklocaties van Shapelifters dan de Opdrachtgever is bekend met de door Shapelifters en werklocatie gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de sportschool, staan vermeld op de website van Shapelifters en de betreffende sportschool. Shapelifters, haar zelfstandigen en de Opdrachtgever zijn verplicht deze huisregels na te leven.

14.2   Shapelifters kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

 

Artikel 15: Promotie

Shapelifters is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten in de vorm van statistieken en beeldmateriaal, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Eventuele bedrijfs en/of persoonsgegevens worden niet gebruikt evenals indicaties die lijden tot herkenbaarheid van de betreffende organisatie.

 

Slotbepalingen:

Op alle door Shapelifters gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.