Algemene voorwaarden

01-01-2020

Artikel 1: Algemeen & Definities

Shapelifters (KvK 67058590) gevestigd aan Rondweg 5, 6515 AS te Nijmegen (Oosterhout) is een eenmanszaak die tot doel heeft het exploiteren van een sportschool. Shapelifters is een dienstverlener gericht op het hoofdzakelijk geven van personal coaching en training aan haar klanten op verschillende werkgebieden, zoals voeding, sport, beweging, lifestyle en gezondheid.

Shapelifters fungeert naast Opdrachtnemer voor de klant ook als Opdrachtgever voor zelfstandigen (ZZP’ers) en besteed haar werk hierdoor (deels) uit, waardoor de werkzaamheden eveneens door derden zelfstandig op eigen wijze in opdracht van Shapelifters kunnen worden uitgevoerd. Zodra u als klant het lidmaatschapsovereenkomst aangaat, wordt u een lid van Shapelifters.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 2.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Shapelifters, en een lid waarop Shapelifters deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2     De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Shapelifters, voor de uitvoering waarvan door Shapelifters en derden dienen te worden betrokken.
2.3     Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de zelfstandigen in opdracht van Shapelifters.
2.4     Shapelifters is gerechtigd de op de overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Shapelifters zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast.
2.5     Indien het lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk door Shapelifters te zijn ontvangen.
2.6     Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1     Het lid is bekend dat hij/zij een overeenkomst aangaat voor de afgesproken contractduur (vermeld bij het traject) met ingangsdatum vanaf de eerste afgesproken training/les of coachingsgesprek.
3.2     Het lid is bekend met de maximale duur van het gekozen traject en maximale uitlooptijd van 2 extra maanden (8 weken) per traject, tenzij anders schriftelijk overeengekomen voorgaand bij de intake met de trainer en Shapelifters.
3.3     Indien de duur van een traject en de uitlooptijd van 2 maanden overschreden zijn vervalt de overeenkomst en verloopt de geldigheid op alle resterende openstaande lessen van het betreffende traject.
3.4     Het lid heeft de mogelijkheid om een trainer (zelfstandige) zelf uit te kiezen indien dit beter aansluit op bijvoorbeeld persoonlijke voorkeur, doel en/of expertise, en kan ten alle tijden wisselen van trainer zonder kosten binnen Shapelifters.
3.5     De overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
3.6     Shapelifters heeft het recht om bij een nieuwe overeenkomst naar identificatie te vragen.
3.7     Het lid dient vooraf de trainingen en afspraken bij Shapelifters via de app Virtuagym, (https://shapelifters.virtuagym.com) of eigen trainer in te plannen.

Artikel 4: Tarieven en betaling

 4.1     De tarievenlijst van Shapelifters worden via de website en/of via de mail van Shapelifters aan het lid verstrekt. Shapelifters kan van deze tarieven afwijken bij het opstellen van een persoonlijke offerte.
4.2     De vermelde bedragen op de tarievenlijst en offertes zijn inclusief BTW.
4.3     De vermelde bedragen op de tarievenlijst en offertes zijn exclusief andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.4     Shapelifters is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen.
4.5     De betaling verloopt via een bankoverschrijving of automatische afschrijving, afhankelijk van de gekozen betalingsvorm door het lid die met de intake is vastgesteld.
4.6     Het lid ontvangt een totaal factuur of een automatische afschrijving per vier weken elke eerste week van de maand tot einde van het traject.
4.7     Betaling van de factuur dient zonder opschorting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij aan het lid een wettelijke bevoegdheid tot opschorting/verrekening toekomt.
4.8     Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van het lid.
4.9     Indien tijdige betaling uitblijft is Shapelifters steeds bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens het lid.
4.10    Het lid is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met Shapelifters, ook in gevallen waarin het lesgeld door een derde partij wordt voldaan.
4.11    Shapelifters is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%.

Artikel 5: Aanbiedingen en offertes

 5.1     Alle offertes en aanbiedingen van Shapelifters zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
5.2     Shapelifters kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien het lid redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.3     Een samengestelde prijsopgave verplicht Shapelifters niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 6: Annulering van afspraken

6.1     Indien het lid de geplande afspraak niet kan bijwonen, om welke reden dan ook, dient het lid zich tijdig af te melden. Het afmelden dient maximaal 24 uur voor aanvang van de de training plaats te vinden. De afmelding dient telefonisch, per e-mail of whatsapp aangegeven te worden aan de eigen trainer.
6.2     Indien de afmelding niet tijdig wordt doorgeven wordt deze volledig in rekening gebracht.
6.3     Bij sprake van overmacht is Shapelifters op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van afspraken.
6.4     Het lid begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1     Shapelifters verleent haar diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of strekking van de overeenkomst daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Shapelifters zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij niet instaan voor het behalen van de resultaten die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen.
7.2     Shapelifters en haar zelfstandigen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid.
7.3     Shapelifters is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan of bij het lid is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Shapelifters geleverde zaken en/of diensten.
7.4     Shapelifters is niet aansprakelijk voor schade aan, diefstal of verlies van eigendommen van het lid.
7.5     Het lid bevestigt bij accepteren van deze algemene voorwaarden dat hij in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat hij geen medische indicatie heeft of medicatie gebruikt die gelden als een contra indicatie om aan de diensten van Shapelifters te mogen deelnemen.
7.6     Het lid is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen en opvolgen van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie.
7.7     Shapelifters is in de hiervoor genoemde gevallen uitsluitend aansprakelijk indien sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Shapelifters.
7.8     Shapelifters is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens het lid verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.

Artikel 8: Beëindiging overeenkomst

8.1     De overeenkomst eindigt van rechtswege bij het verstrijken van de afgesproken trajectduur en uitlooptijd van 2 maanden.
8.2     Indien het lid de overeenkomst vroegtijdig wilt beëindiging dient het lid dit schriftelijk aan Shapelifters aan te kondigen via info@shapelifters.com.
8.3     Shapelifters zal na het ontvangen van de opzegging, binnen 5 werkdagen een digitale ontvangst bevestiging verstrekken.
8.4     Shapelifters kan de overeenkomst per direct beëindigen indien:

  • Het lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
  • Indien het geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het lid;
  • Indien het lid de huisregels niet naleeft of er sprake is van ongewenst/of gepast gedrag.

8.5     Indien Shapelifters tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
8.6     Indien de ontbinding aan het lid toerekenbaar is, is Shapelifters gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
8.7     Indien het lid een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan het lid in rekening worden gebracht.
8.8     Indien het lid zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Shapelifters gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl het lid, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 9: Overdracht

9.1     Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Shapelifters, zal Shapelifters in overleg met het lid zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan het lid toerekenbaar is.
9.2     Indien de overdracht niet mogelijk is wordt de overeenkomst ontbonden. Reeds teveel betaalde kosten door het lid zullen worden gerestitueerd. Dit tenzij de opzegging aan het lid toerekenbaar is.
9.3     Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Shapelifters extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan het lid in rekening gebracht. Het lid is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Shapelifters anders aangeeft.

Artikel 10: Overmacht

Indien Shapelifters wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Shapelifters niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds teveel betaalde kosten door het lid zullen worden gerestitueerd.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

Shapelifters behoud zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem gehanteerde werkwijzen en methoden, beschikbaar gestelde inhoud, waaronder maar niet beperkt tot opdrachten, workshops, voedingsplannen, workouts, programmatuur, alsook op de door hen gevoerde beeldmerken en merknamen. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een wijze die verder gaat dan het gebruik van die goederen zoals de overeenkomst daarin voorziet.

Artikel 12: Privacy

Shapelifters verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming Persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden die in bijlage 1 nader zijn omschreven of te vinden op de website.

Artikel 13: Informatieverplichting

13.1    Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Shapelifters te worden doorgegeven.
13.2    Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Shapelifters kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan de betreffende lid.

Artikel 14: Huisreglement

14.1    Het lid is bekend met de door Shapelifters en werklocatie gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de sportschool, staan vermeld op de website van Shapelifters. Shapelifters, haar zelfstandigen en het lid zijn verplicht deze huisregels na te leven.
14.2    Shapelifters kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

Slotbepalingen:

Op alle door Shapelifters gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.